Rydw i'n berchennog tŷ

Daw dau draean o’r holl wastraff sy’n cael ei adael yn anghyfreithlon yng Nghymru o gartrefi. Os deuir o hyd i’ch gwastraff wedi’i adael yn anghyfreithlon, gallech wynebu dirwy o hyd at £5,000. A ninnau’n berchnogion tŷ, mae cyfrifoldeb cymdeithasol a chyfreithiol ar bob un ohonom i sicrhau y ceir gwared ar wastraff ein cartrefi’n gywir.

 

Cludwyr Gwastraff Cofrestredig

Os ydych yn rhoi’ch gwastraff i berson masnach, gofynnwch bob tro i le maent yn mynd â’ch gwastraff a gwiriwch eu bod yn gludwyr gwastraff cofrestredig trwy ofyn am weld trwydded cludo gwastraff y person hwnnw.

 

Mae hyn yn cynnwys gwastraff gan:

  • Adeiladwyr
  • Trydanwyr, plymwyr a thowyr
  • Clirwyr tai, llogi sgipiau, delwyr metel sgrap
  • Seiri a seiri dodrefn, peintwyr ac addurnwyr
  • Gosodwyr ceginau, ffenestri a charpedi
  • Garddwyr, meddygon coed a chasglwyr olew gwastraff

Rhaid i’r holl gludwyr gwastraff fod yn gofrestredig gyda Cyfoeth Naturiol Cymru. Os oes gennych unrhyw amheuon, ffoniwch Cyfoeth Naturiol Cymru ar 0300 065 3000.

Gallwch ganfod a yw cwmni neu unigolyn yn gludydd gwastraff cofrestredig drwy chwilio'r Gofrestr Gyhoeddus, drwy wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

Sut mae cael gwared ar fy ngwastraff fy hun?

Mae sawl ffordd y gallwch gael gwared ar eich gwastraff diangen yn ddiogel, yn gyfreithlon ac yn gyfrifol. Mae awdurdodau lleol ledled Cymru’n rhedeg Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref, lle y gallwch fynd â gwastraff i’w ailgylchu neu ei waredu.

Ewch i'n map rhyngweithiol i ddod o hyd i’ch canolfan agosaf neu i gysylltu â’ch cyngor lleol i drafod ymhellach.

I ddarganfod beth y gallwch fynd ag ef ac i le, ewch i wefan Cynllun Craff am Wastraff a defnyddio’r lleolydd ailgylchu ac ailddefnyddio.

Bydd y rhan fwyaf o awdurdodau lleol hefyd yn casglu eitemau mawr a swmpus o’ch cartref am gost fach. Cysylltwch â’ch awdurdod lleol am ragor o wybodaeth.

Yn ogystal, mae Freecycle, Pre-loved, Ebay a llawer rhagor o wefannau tebyg yn ffyrdd gwych o gael gwared ar wastraff a pheidiwch ag anghofio’ch siopau elusen!

Pam na ddarllenwch ein taflen, er mwyn sicrhau nad yw eich gwastraff chi’n cael ei daflu’n

Taflen perchnogion tai