Dwi'n dirfeddiannwr / landlord

Boed yn dirfeddiannwr preifat neu’n landlord, os ydych yn rhoi’ch gwastraff i rywun rhaid i chi sicrhau bod y person sy’n mynd â’ch gwastraff wedi’i gofrestru’n gludwr gwastraff gyda Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

 

Tirfeddiannwr

Yn ôl cyfraith bresennol Cymru, cyfrifoldeb tirfeddiannwr yw cael gwared ar wastraff a adawyd ar ei dir yn anghyfreithlon a thalu am hyn.

Os welwch dipio anghyfreithlon ar eich tir rhaid i chi:

  • Gofnodi cynifer o fanylion â phosib ac adrodd amdano i’ch Awdurdod Lleol
  • Tynnu llun neu fideo o’r gwastraff fel y daethoch ar ei draws
  • Gofyn i’ch cymdogion a welsant unrhyw un neu unrhyw beth amheus
  • Bydd angen i chi gael gwared ar y gwastraff yn ofalus. Cyn gwneud hynny, cysylltwch â’r awdurdod lleol er mwyn sicrhau eu bod wedi casglu unrhyw dystiolaeth y gall y bydd arnynt ei angen ar gyfer ymchwiliad dilynol.
  • Cofiwch: gallai’r gwastraff fod yn beryglus, felly byddwch ofalus wrth ei drafod.
 

Os yw gwastraff wedi’i daflu ar eich tir chi, mae yna wybodaeth ddefnyddiol yn yr arweiniad canlynol gan y “National Fly-tipping Prevention Group” (NFTPG).

Fly-tipping guide for landowners and land managers (cyhoeddwyd gan y NFTPG)

Landlordiaid

A chithau’n landlord, caiff eich eiddo a rentir ei ystyried yn fusnes. Caiff unrhyw ddeunyddiau gwastraff a geir o glirio neu gynnal a chadw eich eiddo felly eu hystyried yn wastraff busnes.

Mae’n gyfrifoldeb ar y landlord i fynd â’r deunyddiau hyn i gyfleuster gwastraff sydd â’r awdurdod i dderbyn y math hwn o wastraff.

Gallwch fynd i wefan cynllun craff am wastraff er mwyn dod o hyd i wybodaeth am gyfleusterau gwastraff yn eich ardal.

Darllenwch ein taflen cyngor ar gyfer landlordiaid am ragor o wybodaeth.