Rydw i'n gludwr gwastraff

Rhaid i chi gofrestru’n gludwr gwastraff gyda Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae system dwy haen wedi’i seilio ar lefel y risg. Bydd gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru’n eich helpu i benderfynu a oes angen i chi gofrestru ac os felly pa lefel gofrestru sy’n briodol i chi.

Gallwch gofrestru ar-lein neu gysylltu â Cyfoeth Naturiol Cymru am ragor o wybodaeth ar 0300 065 3000.

Gallai cludo gwastraff heb fod yn gofrestredig arwain at gael eich erlyn a dirwy o hyd at £5000. 

Ydych chi'n cludo metel sgrap?

Yn ôl Deddf Delwyr Metel Sgrap 2013, os ydych yn casglu metel sgrap rhaid i chi hefyd gael trwydded casglu gyda’ch Awdurdod Lleol. Mae hyn yn eich caniatáu i weithredu’n gasglwr yn ardal yr Awdurdod Lleol sy’n rhoi’r drwydded.

Rhaid cael trwydded ar wahân gan bob Awdurdod Lleol yr ydych yn dymuno gweithredu ynddo a rhaid i chi arddangos copi o’r drwydded yn eich cerbyd. Cysylltwch â’ch Awdurdod Lleol am ragor o wybodaeth am y broses gwneud cais a’r gost.

Rhaid i chi lenwi dogfen wastraff megis nodyn trosglwyddo naill ai ar ffurf bapur neu trwy'r system Dyletswydd Gofal Electronig, am bob llwyth gwastraff yr ydych yn ei gasglu. Yr unig eithriad yw casglu gan berchennog tŷ, fodd bynnag rhaid llenwi un pan gaiff y gwastraff ei drosglwyddo ymlaen.

Mae’r daflen hon yn rhoi gwybod sut y gallwch ddod yn gludwr gwastraff cofrestredig, a sut mae cludo gwastraff yn gyfreithlon, yn ddiogel, ac yn gyfrifol.

 

Taflen Cludwyr Gwastraff