Taking pride in our communities

TACLO TAFLU SBWRIEL ANGHYFREITHLON YN Y CYMOEDD

Valleys_Dual_Eng_Cym_Colour.jpg

Dymunwn adfer balchder cymunedau’r Cymoedd trwy barhau i ymladd yn erbyn taflwyr sbwriel anghyfreithlon.  

Bydd ein tîm profiadol ni’n gweithio â’n partneriaid er mwyn mynd i'r afael â thaflu sbwriel anghyfreithlon ledled y Cymoedd trwy gyfuniad o addysgu, gorfodi, a gweithgareddau ymgysylltu cymunedol.

Mae’n ofnadwy gweld gwastraff wedi’i daflu’n anghyfreithlon yn difetha’r tirluniau gwych sydd gennym ni yn y Cymoedd. Rydym yn gweithio â phartneriaid er mwyn gwneud y Cymoedd yn lle glanach a gwyrddach i fyw a gweithio ynddynt. Rydym yn annog pawb sy’n gweld sbwriel wedi’i daflu’n anghyfreithlon i gysylltu â’u hawdurdod lleol er mwyn rhoi gwybod am y digwyddiad, gan mai ein cyfrifoldeb ni oll yw cael gwared ar wastraff ein cartrefi a’n busnesau ni mewn modd cyfreithlon, diogel a chyfrifol.”

Gary Evans, Rheolwr Cynllun Taclo Tipio Cymru ym Mharc Rhanbarthol y Cymoedd

 

 

EIN LANSIAD NI YN Y CYMOEDD

EIN HACHLYSURON CANOLBWYNTION LLWYR NI

Bu inni lansio cynllun Parc Rhanbarthol y Cymoedd ym Merthyr Tudful â chynllun SLF dyfeisgar, newydd sy’n olrhain achosion o daflu sbwriel anghyfreithlon ledled naw awdurdod lleol y rhanbarth.

Am y tro cyntaf yng Nghymru, mae’r cynllun, sy’n defnyddio technoleg SLF, yn helpu lleihau achosion o daflu sbwriel anghyfreithlon yn yr ardal, wrth ymladd y taflwyr.

  • Mae’r cynllun yn canfod tueddiadau taflu sbwriel anghyfreithlon, a mannau taflu allweddol
  • Gan nad oes gan daflwyr ffiniau, mae hyn yn helpu gwella rhannu gwybodaeth cydrhwng awdurdodau
  • Cefnogwyd y cynllun gan John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, sy’n parhau i geefnogi ein gwaith ni

Cynhaliwn yr achlysuron hyn mewn trefi a mannau taflu sbwriel anghyfreithlon ledled y rhanbarth, gan weithio â phartneriaid fel Cadwch Gymru’n Daclus, Heddlu De Cymru, y gwasanaethau tân, amryw Gymdeithasau Preswylwyr a llawer rhagor.    

 

Gall achlysur diwrnod neu wythnos gynnwys:

 

  • cyrchoedd codi sbwriel mewn trefi
  • ymweliadau ag ysgolion
  • curo drysau er mwyn addysgu ynghylch dyletswydd gofal y cyhoedd ynglŷn â thaflu sbwriel anghyfreithlon 
  • clirio safleoedd taflu sbwriel anghyfreithlon mawrion
  • atal a chwilio cerbydau gan yr heddlu er mwyn sicrhau bod cludwyr gwastraff wedi’u cofrestru ag Asiantaeth yr Amgylchedd

 

Mae Taclo Tipio Cymru wedi cael £632,000 o nawdd cynllun a fydd yn cefnogi Rhaglen Adfywio Parc Rhanbarthol y Cymoedd (PRhC). Rhan-arianwyd y cynllun gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Cymru trwy Lywodraeth Cymru. Bydd yr arian ar gyfer y cynllun dwy flynedd hon yn ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar ddileu taflu sbwriel anghyfreithlon yn yr ardal.

Canfyddwch ragor am y Cymoedd, Calon ac Enaid Cymru, yn www.thevalleys.co.uk