Efallai eich bod wedi gweld ein hymgyrch Eich Dyletswydd Chi yw Gofalu, rydym wedi’i rhannu i godi ymwybyddiaeth pobl o’u Dyletswydd Gofal, wrth waredu gwastraff cartref – ac i dynnu sylw at y perygl y bydd tipwyr anghyfreithlon yn eich twyllo.

Beth yw eich Dyletswydd Gofal? Yn ôl y gyfraith mae’n ofynnol i bawb, gan gynnwys deiliaid tai a busnesau, wirio bod unrhyw un sy’n mynd â’u gwastraff i ffwrdd wedi’i drwyddedu’n swyddogol i wneud hynny gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Bydd ‘tipwyr anghyfreithlon Facebook’ yn esgus bod yn gwmnïau gwaredu gwastraff cyfreithlon, yn postio hysbysebion ar y farchnad ac mewn grwpiau cymunedol, yn cymryd arian deiliaid tai diniwed – dim ond i ddympio eu gwastraff i arbed costau gwaredu. Mae hyn yn achosi niwed mawr i dirwedd naturiol Cymru ac yn rhoi deiliad y tŷ mewn perygl o gael dirwy.

Os canfyddir bod eich gwastraff cartref wedi’i dipio’n anghyfreithlon, hyd yn oed os taloch i’w waredu, gallech wynebu dirwy o hyd at £300 os na wnaethoch wirio am drwydded cludwr gwastraff.

Dyna pam rydym wedi creu’r canllaw hwn o chwe pheth y gallwch gadw llygad amdanynt, fel y gallwch sylwi ar ‘dipiwr anghyfreithlon Facebook’ cyn ei bod hi’n rhy hwyr.

 

1. Anwybyddwch hysbysebion gyda phrisiau amheus o isel

Mae'n werth talu am gael gwared ar wastraff yn gyfreithlon er mwyn amddiffyn eich hun a'ch amgylchedd lleol. Bydd sgamwyr yn hysbysebu prisiau amheus o isel ar wefannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook - gan gynnig cael gwared ar eich gwastraff cartref am lawer llai nag y mae'r rhan fwyaf o fusnesau eraill yn ei ddyfynnu, gan eich gadael yn pendroni sut maen nhw'n gwneud elw.

Gall tipwyr anghyfreithlon Facebook godi’r prisiau isel hyn oherwydd nad ydynt yn mynd i’r gost o gael gwared ar y gwastraff yn gyfreithlon ac yn gyfrifol, ac maent eisiau gwneud arian parod cyflym. Os byddant yn tipio’ch gwastraff yn anghyfreithlon, efallai y byddwch yn ‘talu ddwywaith’ am dipio anghyfreithlon oherwydd gallech wynebu dirwy.

Er mwyn osgoi’r dirwyon costus hyn, gofynnwch bob amser am rif trwydded symud cludwr gwastraff cyn derbyn dyfynbris a gwiriwch ef ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae dilyn y camau hyn yn golygu y byddwch yn cefnogi cludwyr gwastraff lleol cyfreithlon, sy'n dilyn y rheolau ac yn cael gwared ar wastraff yn gyfrifol.

 

2. Ceisiwch osgoi talu arian parod

Gweithredwyr gwastraff yn cynnig cael gwared ar eich gwastraff cartref am arian parod yn unig? Dyma faner goch ar unwaith? Mae hyn yn amheus.

Mae tipio anghyfreithlon yn drosedd; i wneud eu hymddygiad anghyfreithlon yn anoddach i’w ddilyn, bydd tipwyr anghyfreithlon yn aml yn cael gwared ar eich gwastraff am arian parod. Lle bo modd, ceisiwch osgoi talu gydag arian parod - talwch â cherdyn fel bod modd olrhain y taliad, a gofynnwch am dderbynneb bob amser.

 

3. Hysbysebion a gwefannau amheus

Bydd ‘tipwyr anghyfreithlon Facebook’ yn aml yn weithredwyr gwaredu gwastraff cyfreithlon. Os yw eu dolen yn mynd â chi i wefan amheus sy'n edrych yn llawn camgymeriadau sillafu, wedi'i hadeiladu a'i dylunio'n wael, neu'n brin o wybodaeth allweddol fel rhif eu trwydded cludwr gwastraff - dylech fod yn wyliadwrus. Os yw'r hysbyseb ar Facebook hefyd yn cynnwys ychydig iawn o wybodaeth gyswllt, peidiwch â mynd ymhellach.

Hefyd, gallwch wirio diogelwch unrhyw wefan trwy glicio ar y symbol ‘clo’ yn y bar chwilio, darllen yr ymateb, yna gadael y wefan os oes risg diogelwch.

Gallai eu gwefan hefyd fod yn dynwared safle cwmni cludo gwastraff cyfreithlon ac enw cwmni, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn chwilio cyn cyflogi unrhyw un i gael gwared ar eich gwastraff. Dylech hefyd fod yn wyliadwrus wrth gyflogi rhywun i gael gwared ar eich gwastraff o safleoedd marchnad ar-lein eraill fel Gumtree ac Yell.com.

 

South Wales Fly-tipper BEWARE (1).jpg

4. Gofynnwch gwestiynau i'ch cludwr gwastraff CYN derbyn dyfynbris ar Facebook

Mae rhif trwydded cludwr gwastraff cofrestredig yn dechrau gyda CBDU ac yn gorffen gyda rhif 1 i 6. Bydd cludwyr gwastraff cyfreithlon a chyfrifol yn hapus i roi'r wybodaeth hon i chi yn eu hysbyseb neu ar gais.

Tynnwch lun o’r rhif cludwr gwastraff neu ei nodi bob tro, rhag ofn bod eich gwastraff yn cael ei dipio’n anghyfreithlon a bod y cyngor yn dod i gnocio ar eich drws - byddwch yn gallu profi eich bod wedi dilyn eich Dyletswydd Gofal, hyd yn oed os nad yw’r cludwr gwastraff wedi gwneud.

Mae'n well gwirio hyn cyn trefnu gwasanaeth er mwyn osgoi gorfod gofyn pan fydd y gweithredwr gwastraff yn cyrraedd eich cartref.

 

5. Sylwch ar rifau cofrestru cerbydau

Cofnodwch rif cofrestru cerbyd a ddefnyddir i fynd â'ch gwastraff i ffwrdd bob amser. Os canfyddir gwastraff wedi'i dipio'n anghyfreithlon a'i olrhain yn ôl i chi, bydd y cyngor yn gofyn am ragor o wybodaeth a allai fod gennych i'w helpu i olrhain y tramgwyddwyr.

Os canfyddir bod eich gwastraff wedi'i dipio'n anghyfreithlon, gorau po fwyaf o dystiolaeth sydd gennych i brofi eich bod wedi dilyn eich Dyletswydd Gofal, ac wedi cymryd y rhagofalon angenrheidiol.

 

6. Ystyriwch opsiynau eraill

Ystyriwch opsiynau eraill cyn talu am gludwr gwastraff annibynnol i fynd â'ch pethau i ffwrdd.

Gallwch ddefnyddio gwasanaeth symud gwastraff swmpus eich cyngor lleol, neu fynd â’ch eitemau i’r domen, neu roi eich eitemau i elusen – yna ni fydd yn rhaid i chi boeni am wirio am drwydded.

I gael rhagor o wybodaeth am eich Dyletswydd Gofal a’r hyn y gallwch ei wneud i helpu i atal tipio anghyfreithlon yng Nghymru, ewch i: https://www.flytippingactionwales.org/cy/campaigns/dyletswydd-chi-yw-ofalu

I weld prisiau cyfartalog ar gyfer cael gwared ar wastraff, gweler gwefan Taclo Tipio Cymru yma