Taking pride in our communities

Mae Taclo Tipio Cymru’n bartneriaeth dan nawdd Llywodraeth Cymru ac wedi’i chydlynu gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid er mwyn helpu i wneud Cymru’n wlad sy’n rhydd rhag tipio anghyfreithlon.

Ein partneriaeth

Rydym yn cynnwys 50 o bartneriaid, gyda’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru, yr heddlu a’r gwasanaeth tân cenedlaethol, y Comisiwn Coedwigaeth, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr a llawer rhagor yn ein plith.

Darllenwch Ragor

Boed yn berchennog tŷ, yn dirfeddiannwr preifat, yn landlord neu’n berchennog busnes, gallwn roi’r cyngor y mae ei angen arnoch i gael gwared ar wastraff yn ddiogel, yn gyfreithlon ac yn gyfrifol. Os ydych wedi cael digon ar weld tipio anghyfreithlon yn eich cymuned leol, gallwn gynnig cyngor a chefnogaeth ar sut i’w daclo.

Yn nhymor yr Hydref 2013, cynaliasom Grwpiau Ffocws a roddodd cyfle i’n partneriaid lywio Strategaeth Taclo Tipio Cymru ar gyfer 2014 a thu hwnt. Nododd y grwpiau hyn bedwar mater allweddol yn ymwneud â gorfodi, darpariaeth gwastraff, ymglymiad y gymuned a thipio anghyfreithlon ar dir preifat.

Bydd y camau gweithredu gan y grwpiau hyn, ynghyd â phrosiectau rhannu gwybodaeth a GPS parhaus, yn rhan fawr o’n gwaith Taclo Tipio Cymru yn 2014/15.

Bydd y Strategaeth Tipio Anghyfreithlon yn canolbwyntio ar ganlyniadau’r grŵp ac mae’n cynrychioli newid mawr yn y ffordd y bydd Taclo Tipio Cymru’n gweithio. Er mwyn cyflwyno’r Strategaeth rydym wedi newid rolau a chyfrifoldebau ein tîm Taclo Tipio Cymru ac wedi cynhyrchu gwybodaeth ddefnyddiol am ein ffordd newydd o weithio er mwyn i’n partneriaid ei defnyddio.

Nododd yr ymgynghoriad diweddar gan Lywodraeth Cymru ynghylch ‘Cymru Ddi-dipio’ weledigaeth newydd ar gyfer Taclo Tipio Cymru, sy’n cyflwyno dyfodol i Gymru sy’n rhydd rhag y niwed cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol annerbyniol a achosir gan dipio anghyfreithlon.

Dyfodol pan rydym ni i gyd yn cydweithio i fod yn gyfrifol am ein gwastraff ac i ymfalchïo yn ein cymunedau.

Ymgofrestrwch yma