Taking pride in our communities

 

Cymru ddi-dipio

Cydweithio er mwyn ymfalchio yn ein cymunedau

 

Cynnigwch eich barn ar gyfer ymgynghoriad ar tipio anghyfreithlon gan Llwywodraeth Cymru i ddatblygu strategaeth newydd i daclo y broblem yng Nghymru. 

http://business.wales.gov.uk/cy/news-events/news/tipio-anghyfreithlon-yng-nghymru-rydym-am-glywed-eich-barn 

 

Cynhaliodd Taclo Tipio Cymru a Llywodraeth Cymru gynhadledd yr hydref hwn er mwyn ysbrydoli’r gweithredu angenrheidiol ar gyfer creu “Cymru Ddi-dipio”. Canolbwyntiodd yr achlysur undydd ar gydweithio, arfer gorau a chydrannu syniadau er mwyn dangos sut y gallwn ni, â’n gilydd, helpu magu balchder yn ein cymunedau a dileu taflu sbwriel anghyfreithlon.

Amlinellodd Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy ei weledigaeth ynghylch mynd i'r afael â thaflu sbwriel anghyfreithlon.

Dengys ffigurau diweddaraf a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru y cafwyd gwybod am ragor na 36,000 achos ar dir cyhoeddus yn unig yng Nghymru, a bu’n rhaid talu rhagor na £2.1 miliwn i’w clirio. Mae graddfa’r broblem yn fwy o lawer, gyda phobl, busnesau a lleoedd yn dioddef gan y trosedd diangen a diwyneb hwn.

Mae gan yr 50 partner sydd â rhan yn Taclo Tipio Cymru swyddogaeth allweddol yn y frwydr yn erbyn taflwyr. Ers sefydlu’r bartneriaeth yn 2007, mae partneriaid wedi cydweithio ag amryw aelodau’r gymuned er mwyn eu haddysgu ynghylch eu cyfrifoldeb, sef gael gwared ar wastraff mewn modd diogel a chyfreithlon. Mae dulliau newydd, dyfeisgar wedi’u cyflwyno a’u gweithredu yn ystod y blynyddoedd er mwyn taclo’r taflwyr, ond y mae eto waith i’w gyflawni.

Bu i’r achlysur undydd rhad ac am ddim hwn gynnig cyfle i:

• Glywed y Gweinidog yn datgan ei weledigaeth ynghylch dyfodol di-dipio, ac i fod ymhlith y cyntaf i leisio barn yn ystod y broses ymgynghori agored;

• Ymuno mewn cyfres o bedair sesiwn drafod, yn canolbwyntio ar wella dulliau gorfodi, ymgysylltu ac addysgu;

• Bu’r gynhadledd o gymorth i oleuo polisïau a gwaith Llywodraeth Cymru parthed taflu sbwriel anghyfreithlon yn y dyfodol;

• Dangos y gwaith da rydych byth a hefyd yn ei gyflawni wrth daclo taflu sbwriel anghyfreithlon, a’r amryw dechnegau cadw golwg a gorfodi a ddefnyddir;

• Rhwydweithio ag amryw reolwyr gweithredol a strategol Taclo Tipio Cymru, yn ogystal ag asiantaethau cyflawni, ymarferwyr ac arweinwyr cymunedol;

• Cydrannu enghreifftiau o arfer gorau, gan gynnwys gwaith taclo tipio ar raddfeydd lleol, rhanbarthol a chenedlaethol;

• Cael gwybod yn uniongyrchol am effaith taflu sbwriel anghyfreithlon ar breswylwyr a pherchnogion busnes diniwed, a chlywed straeon taflwyr sydd wedi rhoi’r gorau iddi;

Amcanodd y gynhadledd greu “Cymru Ddi-dipio” ar gyfer cymunedau ledled ein gwlad!

Pecyn Wedi'r Cynhadledd