Newyddion Tipio Anghyfreithlon

image153-3.png

Mae hoff ddylanwadwyr Cymru yn camu i’r adwy i frwydro yn erbyn tipio anghyfreithlon

Rydym wedi ymuno â phump o hoff grewyr cyfryngau cymdeithasol Cymru i rannu cyngor ar waredu gwastraff yn gyfrifol, dyma’r hyn a oedd ganddynt i’w ddweud:

Darganfod Mwy
image697.png

Taclo Tipio Cymru yn rhoi ysgytwad i gerddwyr — gan amlygu realiti troseddau gwastraff, yn hoff fannau harddwch Cymru

Mae cerddwyr o Gymru wedi cael eu stopio’n stond ar ôl gweld delweddau ofnadwy o realiti tipio anghyfreithlon yng Nghymru — a'r effaith y mae'n ei chael ar yr amgylchedd heb fod ymhell o'u hoff fannau harddwch.

Darganfod Mwy
2223_infostats_CYM.png

Cynghorau’n mynd i’r afael â thipio anghyfreithlon– wrth i ffigurau newydd ddangos bod digwyddiadau'n lleihau ar draws Cymru

Mae ffigurau newydd a ryddhawyd heddiw (16 Tachwedd 2023) gan Lywodraeth Cymru a Thaclo Tipio Cymru yn datgelu gostyngiad o 4% mewn tipio anghyfreithlon

Darganfod Mwy
image142.png

Peidiwch â chael eich twyllo yr hydref hwn– tretiwch Amgylchedd Cymru â gofal.

Mae’r hydref yn dod â digonedd o ddathliadau a ffyrdd o fwwwynhau tirweddau godidog Cymru – ond a oeddech chi’n gwybod y gallai gwneud rhai o’r *pethau hyn* eich troi chi’n bwmpen?

Darganfod Mwy
image38-5.png

Mwynhewch yr haf mewn ffordd gyfrifol — gan osgoi tipio anghyfreithlon anfwriadol!

Mae’r haf wedi cyrraedd, a gyda hynny daw’r cyffro o fynd allan a mwynhau’r gorau o awyr agored Cymru. Er hynny, wrth i’r tymheredd godi, mae’r achosion o “dipio anghyfreithlon anfwriadol” hefyd ar gynnydd.

Darganfod Mwy
image38-1.png

A allech chi gael eich twyllo gan ‘dipiwr anghyfreithlon Facebook’?

Rydym wedi creu’r canllaw hwn o chwe pheth y gallwch gadw llygad amdanynt, fel y gallwch sylwi ar ‘dipiwr anghyfreithlon Facebook’ cyn ei bod hi’n rhy hwyr.

Darganfod Mwy
image15364.png

Sut i arbed arian – a diogelu’r amgylchedd – yn 2023

I’r rhai ohonom sy’n gobeithio cymryd camau bach i fod yn fwy cynaliadwy – tra’n bod yn ymwybodol o arbed arian – rydym wedi llunio rhestr o awgrymiadau ar sut i leihau a chael gwared ar eich gwastraff er mwyn cadw eich cyllideb ar y trywydd iawn.

Darganfod Mwy
tipmas_wel.png

Helpwch ni i osgoi tipio anghyfreithlon y Nadolig hwn

Gwnewch yn siŵr nad yw eich Nadolig yn mynd yn ddrytach fyth drwy osgoi dirwy o £300 y gellir ei rhoi os canfyddir bod eich gwastraff cartref wedi’i dipio’n anghyfreithlon

Darganfod Mwy
image5939.png

Awdurdodau lleol yng Nghymru sy’n gweithredu i atal tipio anghyfreithlon

Mae Ystadegau tipio anghyfreithlon blynyddol ar gyfer 2021-22 wedi cael eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru, gan ddatgelu’r awdurdodau lleol sy’n cymryd camau i fynd i’r afael â thipio anghyfreithlon ledled Cymru.

Darganfod Mwy
householder-duty-of-care-students.png

Symud i mewn i dŷ myfyrwyr? Peidiwch â dod yn dipiwr anghyfreithlon anfwriadol.

Ydych chi, eich plentyn neu berthynas yn mynd i'r brifysgol? Dyma ein pum darn pennaf o gyngor ar sut y gall myfyrwyr osgoi bod yn dipwyr anghyfreithlon anfwriadol y flwyddyn academaidd hon.

Darganfod Mwy
DoC_Campaign_Welsh.png

Wyddoch chi bellach mai Eich Dyletswydd Chi yw Gofalu?

Roedd angen i ni ddarganfod a oedd aelodau'r cyhoedd yn dod yn fwy ymwybodol o Ddyletswydd Gofal y Cartref dros y blynyddoedd roedd yr ymgyrch yn rhedeg. Dyma sut hwyl gawson ni…

Darganfod Mwy
image117.png

Gwarchodwch amgylchedd Cymru trwy waredu eich gwastraff gardd yn y ffordd gywir yr haf hwn

Oeddech chi’n gwybod y gall cael gwared ar eich gwastraff gardd yn y ffordd anghywir fod yn niweidiol i’n bywyd gwyllt a’n hecosystemau? Mae gan bob un ohonom ddyletswydd i ofalu ble y bydd ein gwastraff gardd yn mynd maes o law.

Darganfod Mwy
MicrosoftTeams-image.png

Ymgynghoriad ar gyflwyno gwasanaeth Olrhain Gwastraff Digidol

Mae pedair llywodraeth y DU a’u hasiantaethau amgylcheddol yn cydweithio ar brosiect i ddatblygu gwasanaeth olrhain gwastraff digidol ledled y DU i gasglu gwybodaeth am sut mae gwastraff yn cael ei symud.

Darganfod Mwy
tyres.png

Tagio Teiars

Cyflwynwyd cynllun Tagio Teiars Casnewydd i helpu i leihau’r nifer o deiars sy’n cael eu tipio’n anghyfreithlon.

Darganfod Mwy
image306.png

WEDI’I DDATGELU: Yr awdurdodau lleol sy'n perfformio orau o ran erlyniadau a hysbysiadau cosb benodedig am dipio anghyfreithlon yng Nghymru

Darganfod Mwy
doc_phase_3_welsh.png

Fideo Newydd o'r Ymgyrch Dyletswydd Gofal

Mae deiliaid tai yng Nghymru mewn perygl mawr o gael eu twyllo gan wasanaethau symud sbwriel sydd heb eu trwyddedu.

Darganfod Mwy
RCW_thumb.png

Y bobl SYDD eisiau eich gwastraff y Nadolig hwn

Ymunwch â ni wrth i ni dynnu sylw at bum busnes, menter ac elusen anhygoel yng Nghymru sy'n parhau i chwarae rhan bwysig wrth helpu i leihau gwastraff cartrefi, sydd yn ei dro yn helpu i leihau nifer yr achosion tipio anghyfreithlon yng Nghymru.

Darganfod Mwy
image844.png

Sut i: Ailddefnyddio, ailgylchu, ailgartrefu.

This will help to reduce the amount of waste found in landfill, leave more room in your black bags for non-recyclable rubbish and help to reduce the amount of household waste found fly-tipped across Wales after Christmas.

Darganfod Mwy
image4577.png

Sut i: Baratoi ar gyfer cynnydd mewn Gwastraff Cartref y Nadolig hwn.

Dyma ychydig o bethau hawdd y gallwch eu gwneud i gynllunio ymlaen llaw, a bydd pob un ohonynt yn eich helpu i ddelio ag unrhyw lanast Nadoligaidd cyn iddo ddigwydd hyd yn oed…

Darganfod Mwy
g4534.png

Annog deiliaid tai yng Nghymru i gadw’n glir o weithredwyr gwaredu sbwriel anghyfreithlon sy’n hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod Cyfnod Clo Byr y Coronafeirws

Darganfod Mwy
officer-searching-through-fly-tip.jpg

Cyflwyno Rhybydd Cosb Sefydlog £300 I Helpu Atal Tipio Anghyfreithlon

Mae awdurdodau lleol nawr yn cael yr hawl i gyflenwi rhybudd cosb sefydlog i berchentywyr sydd wedi methu i gwrdd â'u dyletswydd gofal.

Darganfod Mwy
top_5_authorities.jpg

Y 5 cynghorau lleol Cymraeg gorau am orfodaeth tipio anghyfreithlon

Gostyngiad o 8% yn y flwyddyn ddiwethaf mewn achosion o dipio anghyfreithlon wrth i’r pum awdurdod mwyaf llwyddiannus am erlyn tipwyr anghyfreithlon gael eu datgelu.

Darganfod Mwy

Ymunwch â'n e-gylchlythyr

Tanysgrifiwch